Сертификат на годност Fuel stick в онлайн магазин за Добавка за бензин и дизел на ниски цени и на едро

English
ВелосипедиНови продуктиПромоцииМоят акаунтМоята кошницаКонтакти
  МагазинВелосипеди.com » Онлайн магазин » Авточасти » Добавка за бензин и дизел »

Сертификат на годност Fuel stick

Сертификат на годност Fuel stick

Онлайн магазина временно не работи!

Описание на продукта "Сертификат на годност Fuel stick":

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Идентификация на продукта: Номер по световната класификация (HS):
Подобрител за гориво Fuel Stick 3811.19 Основан на органични материали
Употреба на продукта:
Подсилваща добавка за гориво
Име на производителя:
FS Manufacturing Sdn. Bnd Име на доставчика:
FS Manufacturing Sdn. Bnd.
Адрес:
12, Jalan Cenderai 25
Kawasan Perindustrian Kota Putri
Masai
Адрес:
12, Jalan Cenderai 25
Kawasan Perindustrian Kota Putri
Masai

Град:
Jahor Bahru (Джахор Бахру)
Държава:
Malaysia (Малайзия) Град:
Jahor Bahru (Джахор Бахру)
Държава:
Malaysia
(Малайзия)
Пощенски код:
81750
Телефон за спешени случаи:
+60 197299623
Пощенски код:
81750
Телефон за спешени случаи:
+60 197299623
Дата на изготвяне на ИСБ
Април 2006 г. Изготвен от:
Bio-Marine Solutions (NZ) Ltd.
(Био-Марин Солушънс (НЗ) Лтд.) Телефон:
+64 21 828 982

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА

Фирмен продукт и формулата му е поверителна.

Не съдържа лесно запалими, разяждащи, киселинни и реактивоспособни съставки.

Произвежда се от 92% обновяеми органични материали и е напълно биоразградим. При използване и боравене при нормални условия, не следва да се счита за опасен.

ОПИСАНИЕ:
Ефект върху здравето: Слаб Контакт с кожата: Може да причини дразнене
Огнеопасност: Слаба Контакт с очите: Може да причини дразнене
Реактивоспособност: Няма Абсорбция в кожата: Няма налична информация
Контактност: Слаба При вдишване: Може да причини дразнене на дихателните пътища
Код на цвета при съхранение: Оранжев (общ) При поглъщане: Погълнати през устата големи количества, могат да причинят стомашно неразположениеОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. Ако е затруднено дишането, да се даде кислород. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ.
При поглъщане: Ако се погълнат големи количества, да се даде вода за пиене и потърсете лекар.
При контакт с кожата: Да се промие обилно с вода и веднага отидете на доктор,

ако дразненето продължи


ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Не е запалим при нормални условия Условия на запалване: При контакт с открит огън
Средства за гасене: Сухо химично вещество, алкохолни пени, въглероден диоксид
Взривоопасност: Не е експлозив.  
Температура на самозапалване (оС): Неизвестна Данни за взривоопасност – Чувствителност на удар:
Не е чувствителен на удар Данни за взривоопасност – Статично електричество:
Не е чувствителен

В случай на пожар, да се носят цяло защитно облекло и одобрен от NIOSH индивидуален апарат за дишане, който покрива изцяло лицето и работи под налягане или в друг режим за регулиране на налягането. 

МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Да се проветри зоната на изпускането или разлива. Да се носят подходящи лични предпазни средства, както е конкретизирано в Раздел 8. Разливи: Да се измете и събере в контейнер за възстановяване или обезвреждане. Може да се използва вакуумно прибиране или мокро избързване, за да се избегне разпространението на прахови частици.

БОРАВЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на студено, в сухо и вентилирано помещение под 50оС. Да се предпазва от физическо увреждане. Да се изолира от несъвместими вещества. Да се спазват всички упоменати за продукта предупреждения и предпазни мерки.

КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Граници на експозиция по въздуха:
- Допустима граница на експозиция (PEL) съгласно OSHA*:
15 mg/m3. общо прах, 5 mg/m3 респираторна част от едрите прахови частици.
- Прагова гранична стойност (TLV) съгласно ACGIH**:
за частици (неразтворими и слабо разтворими), които не са посочени другаде (PNOS):
3 mg/m3 респираторни частици и 10 mg/m3 инхалирани частици.
Вентилационна система:
Препоръчва се локална и/или обща смукателна система, за да се поддържа възможно най-ниската експозиция на работниците. Най-често се предпочита локална смукателна вентилационна система, защото така може да контролират емисиите на замърсителя при източника, като се предотвратява разпространението му в общата работна зона.
Индивидуални респиратори (Одобрени от NIOSH):
Ако се надхвърли границата на експозиция и не са приложими инженерни контроли, при десет пъти над границата на експозиция или максималната концентрация на употреба, конкретизирана от съответната регулаторна агенция или от доставчика на противопрахова маска (която от двете е по-ниска), може да се носи противопрахова маска, покриваща част от лицето (филтри тип No95 по NIOSH или по-добри). При 50 пъти границата на експозиция или максималната концентрация на употреба, конкретизирана от съответната регулаторна агенция или от доставчика на противопрахови маски (която от двете е по-ниска), може да се носи противопрахова маска за цялото лице. Ако са налични маслени частици (напр., лубриканти, охлаждащо-мажещи течности, глицерин, и т.н.), да се използва филтър тип R или P по NIOSH. При спешни случаи или случаи, при които нивата на експозиция са неизвестни, да се използва противопрахова маска за цялото лице, с подаване на въздух под налягане.
Защита на кожата:
Да се носят защитни ръкавици и чисто покриващо тялото облекло.
Защита на очите:
Да се ползват химически предпазни очила.

На работното място, да има фонтан за промиване на очите и средства за бързо мокрене. 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Физично състояние:
Твърдо вещество над 50С Мирис и външен вид:
Добавен е оцветител – Може да бъде всякакъв цвят. Слаба миризма на камфор
Специфично тегло:
0/925 при 52С Плътност на парите: (въздух = 1)
Няма налична информация Парно налягане (mmHg):
Няма налична информация
Скорост на изпаряване:
Няма налична информация Точка на кипене (оС):
215 при 15 mm Hg Точка на топене (оС):
52
pH
Няма налична информация Разтворимост: Неразтворим във вода:
Разтворим във въглеводороди – бензин, дизелово гориво, керосин, биогорива

Раздел 10 – СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Химична стабилност - Стабилен Ако не е, при какви условия?
Несъвместимост с други вещества
Да Ако е да,  то с кои?
Силни окислители
Реактивоспособност и при какви условия?
Не реагира с други химични вещества.
Опасни продукти на разграждане
Когато се нагрее до състояние на разграждане, могат да се образуват въглероден диоксид и въглероден моноксид
ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Ефект при остра експозиция:
В твърдо или прахообразно състояние може да причини леко дразнене на кожата, очите или дихателните пътища.
В твърдо състояние може да причини леко респираторно и кожно дразнене.
Ефект при хронична експозиция:
Няма налична информация
Дразнимост от продукта
Кожна сенсибилизация:
При високи дози на експозицията може да причини леко дразнене Респираторна сенсибилизация:
При високи дози на експозицията може да причини леко дразнене
Карциногенност – IARC*** .
Не се очаква. Не е описана. Карциногенност – ACGIH
Не се очаква. Не е описана.
Репродуктивна токсичност
Няма налична информация Тератогенност
Няма налична информация
Ембриотоксичност
Няма налична информация Мутагенност
Няма налична информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Съдба в околната среда: Няма намерена информация
Токсичност за околната среда: Няма намерена информация

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Количествата, които не могат да се оползотворят или рециклират, следва да се обезвредят в подходящо и одобрено съоръжение за третиране на отпадъци. Обработването, употребата или замърсяването с този продукт може да промени възможностите за управление на отпадъци. Държавните и местни разпоредби за третиране на отпадъците могат да се различават от федералните разпоредби. Обезвреждането на контейнер и неизползвано съдържание се извършва съгласно федералните, държавните и местните изисквания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Специална информация за транспортиране:
Да се съхранява на студено. Да не се превишават 50оС.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

{Класификация по WHMIS#]
[SERA] Остра: Да Хронична: Не
Пожар: Не Налягане: Не
Реактивоспособност: Не Твърдо [TSCA•]
Не
Този продукт е класиран в съответствие с критериите за опасност на Разпоредбите за контролирани продукти (CPR) и ИЛБ съдържа цялата информация, изисквана по тях.
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Оценка по NFPA^: Здраве: 1 Огнеопасност: 1 Реактивоспособност: 0
Предупреждение за опасност на етикета:
ВНИМАНИЕ! МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА, ОЧИТЕ И ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА.
Предпазни мерки, обозначени върху етикета:
Да се използва при наличието на подходяща вентилация.
Да се измиват ръцете щателно след боравене.
Да се избягва контакт с очите, кожата и попадане върху дрехите.
Да се избягва вдишване на прах.
Мерки за първа помощ, обозначени върху етикета:
В случай на контакт, незабавно да се промие кожата или очите обилно с вода най-малко за 15 минути. Ако се развие дразнене или то продължи, да се повика лекар. Ако има вдишване, да се изведе лицето на чист въздух. При затруднения с дишането да се потърси медицинска помощ.
Употреба на продукта:
Подсилваща добавка за гориво.
Информация за редакциите:
Няма
FS Manufacturing Sdn.Bhd. предоставя добросъвестно съдържащата се тук информация, но не се ангажира с пълнотата или точността й. Настоящият документ е предназначен единствено за насока относно уместните предпазни мерки при боравене с материала от подходящо обучено лице, което използва продукта.

Лицата, които получават тази информация трябва да приложат независимата си преценка при определяне на това доколко е подходяща за конкретна цел.

 FS Manufacturing Sdn.Bhd НЕ прави Иявления и НЕ дава Гаранции, Било то Изразени Или ПРЕДПОЛАГАНИ, Включително, Но Не Само Всякакви Гаранции По Отношение На ТЪРГУВАНЕТО, ПРИГОДНОСТТА ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ НА ИЗЛОЖЕНАТА В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРОДУКТА, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ТЯ.

СЪОТВЕТНО, FS MANUFACTURING SDN. BHD Няма Да Бъде Отговорен За Вредите В Резултат На Употребата Или Осланянето На Тази ИНФОРМАЦИЯ.


Сертификат на годност Fuel stick на едро: За покупка на едро, свържете се с МагазинВелосипеди.com от тук.

Линк към продукта:

цена 0.00 BGN

Потребителски мнения за Сертификат на годност Fuel stick

Производител на Добавка за бензин и дизел: Fuel stick

Категория: Добавка за бензин и дизел

Още снимки на Сертификат на годност Fuel stick
Сертификат на годност Fuel stick
Продукта е добавен в онлайн магазин магазинвелосипеди.com на петък 16 март, 2012.
Мнения и Ревюта за Сертификат на годност Fuel stick
Още няма нито едно мнение за този продукт. Напиши мнение сега!
Вашия IP адрес: 3.83.188.254 ще бъде записан ако направите поръчка.

Copyright © МагазинВелосипеди.com 2009-2015-2016-2017. Всички права запазени!

Web Statistics
Current Parse Time: 0.100 s with 323 queries